Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Radiační ochrana
(← zpět na nabídku)

K zajištění soustavného dohledu nad dodržováním radiační ochrany (RO), jaderné bezpečnosti, fyzické ochrany a havarijní připravenosti je ve smyslu atomového zákona na o. z. TÚU jmenována dohlížející osoba, která je zároveň členem specializovaného týmu pro dohled nad RO s. p. DIAMO. 

Monitorování jednotlivých složek ionizujícího záření je prováděno podle „Programu monitorování veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany", schváleného rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který obsahuje povinnosti vyplývající z atomového zákona a z příslušných vyhlášek a rozhodnutí SÚJB.

Dozimetrická kontrola povrchu v areálu Dolu Křižany I po likvidaci

Průběžně jsou prováděny a vyhodnocovány:

  • osobní monitorování zaměstnanců;
  • monitorování pracovišť;
  • monitorování výpustí;
  • monitorování okolí.

Vždy za každý kalendářní rok je zpracovávána „Zpráva o vyhodnocení programu monitorování veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany“. Vyhodnocení je předkládáno SÚJB a zpráva je projednána v rámci inspekce RO  zaměřené na plnění programů monitorování a vyhodnocení výsledků za příslušný kalendářní rok.

Přehledná mapa monitorovacích míst radioaktivních škodlivin v působnosti o. z. TÚU

Nejdůležitější závěry ze zprávy za rok 2016:

  • na výpustech o. z. TÚU nedošlo k překročení ročních bilančních limitů pro radionuklidy uvolňované do vod a ovzduší;
  • na výpustech o. z. TÚU nedošlo k překročení referenčních úrovní objemových aktivit radionuklidů uvolňovaných do vod a ovzduší;

 V roce 2016 nedošlo vlivem činnosti o. z. TÚU ke zvýšení celkové roční efektivní dávky jednotlivců z obyvatelstva v obcích v okolí působnosti provozů o. z. TÚU.