Environmental remediation Water treatment Thinking of the future Using modern technologies
Česky

Ochrana životního prostředí
(← zpět na nabídku)

Činnosti spojené s organizačním, věcným a časovým zajištěním monitorování všech složek životního prostředí jsou stanoveny v „Programu monitorování životního prostředí", který obsahuje mimo jiné povinnosti vyplývající ze zákona o životním prostředí, horního zákona, atomového zákona, vodního zákona, ze zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech, lesního zákona, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona o geologických pracích a z dalších souvisejících právních předpisů a podmínek a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a státního odborného dozoru.

Měření průchodnosti nevyužívaného vrtu za účelem ověření jeho technického stavu a možnosti jeho zařazení do monitoringu

Soubor karotážních metod (gama karotáž atd.) prováděný na likvidovaném GP vrtu za účelem ověření litologických rozhraní

Průběžně jsou monitorovány a vyhodnocovány:

 • množství a kontaminace čerpaných, vtláčených, čištěných zbytkových technologických roztoků a vypouštěných vod;
 • rozsah ovlivnění podzemních a povrchových vod;
 • množství emisí z tepelných a technologických zdrojů;
 • množství imisí;
 • množství a druhy produkovaných odpadů;
 • množství produkovaných a ukládaných produktů hornické činnosti;
 • způsob a rozsah rekultivačních prací.

K naplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů je za každý kalendářní rok zpracovávána „Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí", ve které je vyhodnocen vliv činnosti o. z. TÚU na všechny složky životního prostředí. Zpráva je předávána dotčeným orgánům státního odborného dozoru a je pravidelně zveřejňována.

Přehledná mapa výpustních profilů a monitorovacích míst důlních, povrchových a odpadních vod v působnosti o. z. TÚU

Nejdůležitější závěry ze zprávy za rok 2016:

 • činností o. z. TÚU nedošlo k ohrožení jakosti povrchových vod;
 • na výpustech o. z. TÚU nedošlo k překročení ročních bilančních limitů pro chemické polutanty uvolňované do vod a ovzduší;
 • na výpustech o. z. TÚU nedošlo k překročení koncentračních limitů pro chemické polutanty uvolňované do vod a ovzduší;
 • v cenomanské zvodni nebyly zachyceny významné změny kvality zbytkových technologických roztoků (ZTR), důlních a podzemních vod, které by vyžadovaly úpravu režimu čerpání a vtláčení, či změny časového či prostorového uspořádání monitoringu;
 • v turonské zvodni nebyly zachyceny významné změny kvality ZTR a podzemních vod, které by vyžadovaly výraznější zásahy do současného režimu sanace;
 • hydrochemická situace kolem odkaliště je stabilní a v porovnání s předchozím rokem došlo jen k malým změnám;
 • z hlediska vypouštěných emisí znečišťujících látek do ovzduší nedošlo k překročení emisních limitů;
 • rekultivační práce byly v roce 2016 prováděny na celkové ploše 33,76 ha.