Vracíme přírodě její tvář Čistíme podzemní vody Myslíme na budoucnost Využíváme moderní technologie
English

Sanační práce

DIAMO, státní podnik, zajišťuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice, se kterým je spojena složitá atomová, báňská a environmentální legislativa. Stěžejní činností je dekontaminace vod ovlivněných těžbou a úpravou uranu.

Sanační a rekultivační program je v souladu se státní politikou postupného zlepšení kvality životního prostředí a odstraňování starých environmentálních zátěží financován státem. Jedná se o soubor technických opatření, jejichž zavedením se postupně zcela odstraní, nebo přinejmenším výrazně omezí jednotlivé zátěže negativně ovlivňující životní prostředí v daných lokalitách. Cíl těchto aktivit je jasný – navrátit všechna území, která se s těmito zátěžemi potýkají, jejich přirozenému nebo náhradnímu využití.

Koncepce provádění likvidačních a sanačních prací vychází z jednotlivých usnesení vlády a pro jednotlivé lokality je konkretizována technickými a sociálními projekty likvidace a sanace. Zahlazování následků po průzkumu, těžbě a úpravě uvedených surovin je prováděno v souladu s přísnými požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti státního podniku DIAMO je dlouhodobě sledován a vyhodnocován. Monitoring je zaměřen na všechny složky životního prostředí. Zahrnuje také veličiny, parametry a skutečnosti, které jsou relevantní z hlediska radiační ochrany.

Výsledky monitoringu životního prostředí trvale prokazují, že současná činnost státního podniku DIAMO není spojena se znečišťováním nebo poškozováním životního prostředí, které by přesáhly limity stanovené zákonem. Kromě toho monitoring opakovaně potvrzuje projevy pozitivních vlivů sanačních opatření, která státní podnik DIAMO v rámci své činnosti provádí.